നിങ്ങള്‍ പാറ്റയുടെ ശല്ല്യം കൊണ്ട് പോരുതിമുട്ടിയോ||എങ്കില്‍ ഇതാ ഒരു ഉഗ്രന്‍ മരുന്ന്
നിങ്ങള്‍ പാറ്റയുടെ ശല്ല്യം കൊണ്ട് പോരുതിമുട്ടിയോ||എങ്കില്‍ ഇതാ ഒരു ഉഗ്രന്‍ മരുന്ന്
Odsłon: 22614 | Ocena: 154 | Czas: m s |


Szukaj
Dyskusja:


നിങ്ങള്‍ പാറ്റയുടെ ശല്ല്യം കൊണ്ട് പോരുതിമുട്ടിയോ||എങ്കില്‍ ഇതാ ഒരു ഉഗ്രന്‍ മരുന്ന് Nothing happend it doesn't works...Don't follow this ....
എന്നിട്ടു വല്ല പാറ്റയും ചത്തോ ???
What about pally
Super thanks
അപ്പൊ ബേക്കിംഗ് സോഡാ ചേർത്ത കേക്ക് പാറ്റ കഴിച്ചിട്ട് ചാവുനില്ലല്ലോ